fbpx
Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Všeobecné obchodné podmienky

 I.

Všeobecné ustanovenia

 

1.1 Obchodná spoločnosť PM SYSTEMS, a.s., so sídlom: Školská ulica 926/1, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 36 839 248 DIČ: 2022453334, IČDPH: SK2022453334(ďalej len ako “predávajúci) je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka:10605/L.

 1.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou PM SYSTEMS, a.s. ako predávajúcim a kupujúcim, ktorý v súlade a postupom podľa VOP prejaví záujem o kúpu tovaru. Tieto právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajúce pri kúpe, dodávke tovaru a reklamáciách vád tovaru sa v závislosti od ich obsahu a účastníkov kúpy primerane riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka SR a Obchodného zákonníka SR. Vzájomné vzťahy predávajúceho a kupujúceho sa riadia aj reklamačným poriadkom(ďalej len ako “Reklamačný poriadok“) uvedeným v bode 5. VOP pre kupujúcich, ktorísú spotrebiteľmi a v bode 6. VOP pre kupujúcich, ktorísú právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikatelia.

 1.3 Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného predávajúcim. 

1.4 Ustanovenia VOP a zákona upravujúce práva spotrebiteľa sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ podľa § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. (ďalej len ako „spotrebiteľ) alebo ktorý nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby. Tejto osobe neprináležia práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov. Zodpovednosť za vady tovaru a vzájomné vzťahy predávajúceho a kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ sa v tomto prípade riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky.

 II.

Kúpna zmluva

 2.1 Kúpa tovaru sa realizuje formou vystavenia a odoslania objednávky kupujúcim s tým, že objednávka kupujúceho musí byť odsúhlasená (akceptovaná) predávajúcim v súlade s VOP, inak zmluvný vzťah nevznikne. Objednávka jepredávajúcimakceptovaná podľa obchodných zvyklostí, dňom potvrdzujúceho e-mailu o prijatí objednávky.Objednaním tovaru, t.j. zaslaním tovaru,si je kupujúci vedomý týchto VOP a bol s nimi oboznámený. Spotrebiteľovi, boli oznamované a poskytované informácie podľa osobitných predpisov, najmä podľa § 3  ods. 1 písm. h/ zákona č. 102/2014 Z.z. Kupujúci prejavuje súhlas s týmito VOPobjednaním si tovaru a to bez vznesenia akýchkoľvek výhrad. 

2.2 Proces objednania tovaru pozostáva ztroch krokov:

a) výber tovaru,

b) oboznámenie sa so VOP,pri spotrebiteľovi aj s poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. h/ v spojení s § 3 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z.,

c) dohoda medzi kupujúcim a predávajúcim o spôsobe dodania tovaru,

d)odoslanie objednávky predávajúcemu. 

2.3 Objednávka kupujúceho sa považuje za odoslanú, ak bude doručená predávajúcemu a ak bude obsahovať všetky požadované údaje – názov objednávaného tovaru, jeho množstvo, cenu, dodaciu a fakturačnú adresu, e-mailový a telefonický kontakt na kupujúceho. 

2.4 Každej objednávke je pridelené číslo objednávky. Pri komunikácii s predávajúcim uvádza kupujúci aj číslo objednávky. 

2.5 Objednávka je návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy, a to za zmluvných podmienok podľa týchto VOP. Odoslaním objednávky predávajúcemu prejavuje kupujúci vôľu byť viazaný svojou objednávkou, kúpiť a prevziať ním vybraný tovar za kúpnu cenu, a to v súlade s podmienkami VOP, a to za predpokladu jej akceptácie predávajúcim, t.j. písomným potvrdením o prijatí objednávky. 

2.6 Zmena v objednávke nastane zo strany predávajúceho vtedy, ak predávajúci nebude schopný odsúhlasiť – akceptovať objednávku kupujúceho v celom rozsahu (napr. 1 z 4 položiek nebude dostupná) alebo ak navrhne jej zmenu, alebo zmenu podmienok dodania z iných dôvodov.Kupujúci bude o tejto skutočnosti informovaný e-mailom alebo iným vhodným spôsobom. Súčasne bude požiadaný o vyjadrenie súhlasu, resp. nesúhlasu so zmenou. Kupujúci je povinný vyjadriť súhlas, resp. nesúhlas v lehote 2 dní odo dňa oznámenia navrhovanej zmeny. Po túto dobu budú dostupné položky z objednávky kupujúceho rezervované pre kupujúceho. Až akceptáciou (odsúhlasením) predávajúcim navrhovanej zmeny v objednávke zo strany kupujúceho vznikne medzi stranami zmluvný vzťah. V prípade ak kupujúci neodsúhlasí zmenu v uvedenej lehote uvedeným spôsobom, objednávka kupujúceho sa márnym uplynutím uvedenej lehoty považuje za zrušenú v celom rozsahu a návrh predávajúceho na zmenu za neakceptovaný kupujúcim. 

2.7 Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá akceptáciou objednávky kupujúceho predávajúcim alebo akceptáciou zmeny objednávky navrhnutej predávajúcim a vykonanej kupujúcim. 

2.8 Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a plniť povinnosti podľa VOP. Kupujúcemu vznikne z uzatvorenej zmluvy povinnosť predmet kúpy prevziať, zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu plnení a plniť povinnosti podľa zmluvy a VOP. 

2.9 V osobitných prípadoch a pred odoslaním akceptácie si predávajúci vyhradzuje právo vyžiadať si od kupujúceho dodanie ďalších potrebných podkladov, údajov, prípadne vykonať overenie správnosti osobných údajov, e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla kupujúceho, ktoré sú pre predávajúceho dôležité pre vyhotovenie faktúry a vyhotovenie objednaného tovaru. Ak kupujúci nevykoná dodatočnú autorizáciu predávajúcim požadovaným spôsobom a v predávajúcim požadovanej lehote, márnym uplynutím tejto lehoty sa objednávka (pred jej akceptáciou) alebo kúpna zmluva (po akceptácii) ruší od začiatku. 

2.10 Ak predávajúci pred alebo po uzatvorení zmluvy zistí tlačovú, systémovú, ľudskú, dodávateľskú alebo inú chybu týkajúcu sa tovaru, jeho ceny, dostupnosti, množstva alebo možností jeho dodania, ako aj v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene uvedenej v internetovom obchode alebo z dôvodov vyššej moci, o tejto skutočnosti bude informovať kupujúceho. Predávajúci i kupujúci je v ktoromkoľvek z týchto mimoriadnych prípadov oprávnený pred uzatvorením zmluvy svoju objednávku odvolať/zrušiť (kupujúci), resp. ju odmietnuť (predávajúci). Ak nastane takáto mimoriadna okolnosť po uzatvorení zmluvy, predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do okamihu dodania tovaru kupujúcemu. Kupujúci je taktiež v uvedenom prípade výskytu tejto mimoriadnej oznámenej okolnosti oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s VOP a právnymi predpismi. Ak kupujúci už zaplatil kúpnu cenu, táto mu bude vrátená v súlade s právnymi predpismi a VOP. Predávajúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy alebo nevydať tovar kupujúcemu aj v prípade ak zistí, že mu v komunikácii boli uvedené alebo poskytnuté nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje týkajúce sa kupujúceho, osoby preberajúcej tovar alebo ak hrozí, že v dôsledku správania osoby, s ktorou predávajúci komunikoval, môže dôjsť k vzniku škody na strane predávajúceho (napr. podvodné konanie). 

2.11 Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu kedykoľvek do 14 dní od doručenia tovaru, t.j. počas celého obdobia od zadania objednávky a jeho následného potvrdenia predávajúcom až do 14 dní od doručenia tovaru. Prílohou VOP je aj Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, ako aj Vzorový formulár pre spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy. 

2.12 Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy v období od uzatvorenia zmluvy až do doručenia tovaru, pričom predávajúci má právo na nevyhnutne vynaložené náklady do času odstúpenia od zmluvy kupujúcim. Možnosti odstúpenia kupujúceho po prevzatí tovaru sú uvedené vo VOP a v právnych predpisoch.  

III.

Kúpna cena a platobné podmienky 

3.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu a cenu prípadnej prepravy podľa predávajúcim akceptovanej objednávky ( uzatvorenej zmluvy ).

3.2 DPH je pri dodaní tovaru a služieb uplatňovaná v súlade s právnymi predpismi. 

3.3 V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny, náklady na prepravu tovaru, náklady dobierky, náklady doručovania zakúpeného tovaru, náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu. Pri platbe zo zahraničia je kupujúci ako príkazca platby povinný znášať poplatky svojej banky a ostatné poplatky, najmä korešpondenčných bánk a banky príjemcu. 

3.4 Cena sa môže zmeniť z dôvodov zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru zistenej v systéme predávajúceho alebo zverejnenej pri tovare. Kupujúci i predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku, resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy (do okamihu prevzatia tovaru) ak je kupujúcemu oznámená zmena kúpnej ceny niektorej položky v dôsledku zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru.

3.5 Spôsob zaplatenia kúpnej ceny, nákladov dopravy tovaru (spôsob platenia volí kupujúci v procese objednávania tovaru):

a) hotovostne pri prevzatí tovaru (dobierka) – kúpna cena a náklady dobierky i dopravy tovaru,v prípade ak nebude tovar prevzatý osobne na prevádzke predávajúceho,

b) hotovostne vkladom na účet predávajúceho – kúpna cena a náklady dopravy tovaru,

c) bezhotovostne úhradou na účet predávajúceho – kúpna cena a náklady dopravy tovaru.

Pri platení je ako variabilný symbol nutné uviesť číslo faktúry. Kupujúcim nesprávne uvedený variabilný symbol pri platbe má za následok nesprávne zúčtovanie kúpnej ceny a kupujúci nesie všetky riziká s tým spojené a kupujúci je v omeškaní s plnením povinnosti zaplatiť.

3.6 Predávajúci vystaví a doručí faktúru kupujúcemu v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s tým, aby faktúra bola poslaná spolu s tovarom alebo sprístupnená kupujúcemu elektronicky. Faktúra je posielaná spolu s tovarom a faktúra je súčasne aj dodacím listom.

3.7 Splatnosť kúpnej ceny je uvedená na vystavenej faktúre. 

3.8. Pri odstúpení od uzatvorenej zmluvy sa postupuje v súlade s právnymi predpismi a VOP. Ak bola kúpna cena zaplatená pred uzatvorením zmluvy a zmluva nie je uzatvorená ani do 15 dní od doručenia objednávky kupujúceho predávajúcemu, kúpna cena bude vrátená kupujúcemu najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia objednávky kupujúceho predávajúcemualebo do 15 dní odo dňa od odmietnutia objednávky alebo odvolania objednávky, a to podľa toho, ktorý z týchto dátumov nastane skôr. Vrátenie kúpnej ceny sa vykoná na ten účet, z ktorého bola platba prijatá, resp. iným spôsobom na základe dohody strán. Pred vrátením zaplatenej ceny je v prípade pochybností predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať preukázanie skutočnosti, že je majiteľom účtu a oprávnenosti prijatia peňažných prostriedkov. Ak je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a tovar bol už doručovaný kupujúcemu, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu po vrátení tovaru predávajúcemu.

3.9 Zľavový kód je platný len na jednu objednávku a nie je možné ho kombinovať s inými zľavovými kódmi, zľavami alebo akciami v rámci jednej objednávky. V prípade vrátenia tovaru z objednávky, zľava sa nevzťahuje na náklady na prepravu. Zľavový kód je platný iba v rámci určeného časového obdobia uvedenom na poukauze a môže byť použitý iba raz. Ak výška zľavy poskytnutej pomocou zľavového kódu presahuje hodnotu objednaného tovaru, nie sme povinní vrátiť peniaze zo zostatku zľavového kódu. Zľavový kód nemožno použiť na ďalšiu objednávku alebo získať hotovosť za zostatok zľavy. Zľavový kód sa nevzťahuje na náklady na dopravu, poplatok za dobierku a doručenie.

 IV.

Dodanie tovaru, dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

 4.1 Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v lehote 3-10 dní odo dňa kedy bola medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená zmluva postupom podľa týchto VOP. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na adresu ním uvedenú pri vystavení objednávky. Dodanie tovaru inej osobe ako kupujúcemu nie je možné bez osobitného vopred daného písomného súhlasu kupujúceho a predávajúcim požadovaných dokumentov. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby kupujúci uviedol správne svoje identifikačné údaje pri objednávaní tovaru a údaje pre dodanie tovaru. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene.

 4.2 Spôsob dodania tovaru volí kupujúci pri zaslaní alebo dodaní tovaru.

 4.3 V určitých prípadoch je predávajúci oprávnený pozmeniť kupujúcim vybraný spôsob prepravy tovaru za iný ponúkaný spôsob prepravy pred akceptáciou objednávky. V tomto prípade bude kupujúci o tejto skutočnosti písomne informovaný, bude mu navrhnutá zmena objednávky, podmienok zmluvy podľa čl. 2 VOP a bude informovaný o zmene nákladov na dopravu. Zmena nákladov dopravy v dôsledku zmeny spôsobu prepravy nebude v neprospech kupujúceho. 

4.4 Kupujúci je upozornený, že predávajúci je oprávnený dodať tovar aj viacerými samostatnými dodávkami s tým, že aj pre takéto samostatné dodania tovaru platí cena prepravy ako pri akceptácii objednávky (t.j. viac prepráv je účtovaných len za cenu jednej prepravy). 

4.5 Predávajúci, prepravná spoločnosť alebo zásielková služba je oprávnená avizovať dodávku tovaru kupujúcemu e-mailom, SMS správou alebo inou vhodnou formou (napr. telefonicky). Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol tieto údaje kupujúceho prepravnej/špedičnej spoločnosti alebo doručovateľovi. Kupujúci je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase oznámeného dodania tovaru. 

4.6 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný bez vyzvania preukázať dopravcovi svoju totožnosť prostredníctvom platných dokladov totožnosti (napr.: občiansky preukaz, pas a atď.). Z týchto dokladov musí byť zrejmá totožnosť kupujúceho a oprávnenie k prevzatiu tovaru. V opačnom prípade nemusí byť tovar odovzdaný zo strany predávajúceho/prepravcu. 

4.7 Akkupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky nároky na náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli. 

4.8 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný odkontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky, najmä počet transportných balíkov. V prípade akýchkoľvek zjavných vád zistených v súvislosti s prepravou a tovarom je kupujúci povinný tieto bezodkladne oznámiť dopravcovi a najneskôr do 12 hodín oznámiť predávajúcemu. Kupujúci je povinný na prepravnom dokumente vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru a nedoručeniu dokladov dodávaných s tovarom v lehote 12 hodín od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá, že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne, ak sa dôkazne nepreukáže opak. 

4.9 Poškodenie tovaru oznámi kupujúci predávajúcemu formou e-mailu alebo iným vhodným spôsobom. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení zistiteľných pri prevzatí tovaru nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané. 

4.10 Predávajúci bude bezodkladne informovať kupujúceho o nemožnosti dodania tovaru, ako aj v prípadoch vyššej moci alebo o dôvodoch, za ktoré predávajúci alebo doručovateľ nezodpovedá. V tomto prípade predávajúci ponúkne alebo poskytne spotrebiteľovi náhradné plnenie a postupuje podľa VOP a právnych predpisov.

 V.

Záruka, reklamačné podmienky a reklamačný poriadokpre spotrebiteľov 

5.1 Ustanovenia tohto článku, t.j. čl. V. sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom alebo osoby, ktorá nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 102/2014 Z.z. v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

5.2 Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu spotrebiteľovi za vady tovaru podľa § 623 a nasl. Občianskeho zákonníka. 

5.3 Trvanie záručnej doby vyplýva z právnych predpisov Slovenskej republiky, pričom začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim podľa ustanovenia § 621 Občianskeho zákonníka.

 5.4 Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté: v súvislosti s bežným opotrebením, konaním kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho návodom alebo účelom použitia, alebo nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania, pri živelných katastrofách, neodbornou alebo nesprávnou montážou, či inštaláciou alebo uskladnením. 

5.5 Kupujúci môže uplatniť reklamáciu u predávajúceho kedykoľvek počas záručnej doby. 

5.6 K reklamovanému tovaru priloží kupujúci čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru a podrobne uvedie popis vady a spôsob, akým sa vada navonok prejavuje. Tovar má byť doručený v čistom stave a s príslušenstvom dodávaným s tovarom. 

5.7 Posúdenie reklamácie bez predloženia tovaru alebo bez predloženia kópie dokladu o kúpe nie je možné. 

5.8 Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 102/2014Z.z. v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. 

5.9 Predávajúci vydá doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v súlade s ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. a právnymi predpismi. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že doklad o uplatnení reklamácie a vybavení reklamácie bude doručený kupujúcemu v súlade s právnymi predpismi. Pri ukončení reklamačného konania, ako aj na základe výzvy predávajúceho je kupujúci povinný v lehote 15 dní si prevziať od predávajúceho reklamovaný tovar, ak reklamácia bola vybavená formou opravy, zľavy, výmenou tovaru (nový tovar) alebo zamietnutím reklamácie. Sťažnosti a podnety spotrebiteľov je možné adresovať na adresu sídla predávajúceho. 

5.10 Ak si kupujúci neprevezme vec ani do 30 dní po vybavení reklamácie alebo do 30 dní od dňa opakovaného doručovania tovaru kupujúcemu alebo si ho neprevezme v rovnakej lehote od odoslania výzvy predávajúceho po ukončení reklamačného konania na kontaktnú adresu poskytnutú kupujúcim, predávajúci je v súlade s právnymi predpismi oprávnený požadovať od kupujúceho plnenie vo výške 0,20€ za každý deň uskladnenia. 

VI.

Poučenie o alternatívnom riešení sporov

6.1 Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho (napr. e-mailom na pinewood@pmsystems.sk)so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že porušil jeho práva.

6.2 Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

 6.3 Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorej spotrebiteľ môže podať návrh na adrese: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na adrese: ars@soi.sk, adr@soi.sk. Ďalšie subjekty oprávnené na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov sú uvedené v on-line zozname subjektov:

http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riese…

 6.4 Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu použiť platformu na riešenie sporov on-line, dostupnej na adrese:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&l…

 6.5 Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu musí obsahovať:

a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,

b) presné označenie predávajúceho,

c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,

d) označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,

e) dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,

f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii, ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu je dostupný on-line na adrese:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/391/20160201_…

 

VII.

Záruka, reklamačné podmienky a reklamačný poriadok  pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov 

7.1 Ustanovenia tohto bodu sa vzťahujú na kupujúceho, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľ, pričom sú tieto vzťahy medzi upravované ustanoveniami Obchodného zákonníka, najmä ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka. 

7.2 Záruka za akosť pre tovar dodaný pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov je 12 mesiacov. 

7.3 Doba záruky za akosť začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim podľa ustanovenia § 430 Obchodného zákonníka. 

7.4 Záruka za akosť sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté: v súvislosti s bežným opotrebením, konaním kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho návodom alebo účelom použitia, alebo nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania, pri živelných katastrofách, neodbornou alebo nesprávnou montážou, či inštaláciou alebo uskladnením.

7.5 Kupujúci môže uplatniť reklamáciu u predávajúceho kedykoľvek počas doby trvania záruky za akosť.

7.6 K reklamovanému tovaru priloží kupujúci čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru a podrobne uvedie popis vady a spôsob akým sa vada navonok prejavuje. Tovar má byť doručený v čistom stave a s príslušenstvom dodávaným s tovarom.

7.7 Posúdenie reklamácie bez predloženia tovaru alebo bez predloženia kópie dokladu o kúpe nie je možné.

7.8 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

7.9 Predávajúci vydá doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že doklad o uplatnení reklamácie a vybavení reklamácie bude doručený kupujúcemu v súlade s právnymi predpismi. Pri ukončení reklamačného konania, ako aj na základe výzvy predávajúceho, je kupujúci povinný v lehote 15 dní si prevziať od predávajúceho reklamovaný tovar, ak reklamácia bola vybavená formou opravy, zľavy, výmenou tovaru (nový tovar) alebo zamietnutím reklamácie. Sťažnosti a podnety spotrebiteľov je možné adresovať na adresu sídla predávajúceho. 

7.10 Ak si kupujúci neprevezme vec ani do 30 dní po vybavení reklamácie alebo do 30 dní od dňa opakovaného doručovania tovaru kupujúcemu alebo si ho neprevezme v rovnakej lehote od odoslania výzvy predávajúceho po ukončení reklamačného konania na kontaktnú adresu poskytnutú kupujúcim, predávajúci je v súlade s právnymi predpismi oprávnený požadovať od kupujúceho plnenie vo výške 0,20 € za každý deň uskladnenia. 

VIII.

Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy

8.1 Kupujúci spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Ak sa tovary dodávajú oddelene, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci spotrebiteľ alebo ním určená osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci spotrebiteľ informujte predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou) na adrese predávajúceho. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Bližšie podmienky sú upravené v zákone č. 102/2014 Z.z. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu spotrebiteľovi všetky platby, ktoré je predávajúci povinný vrátiť podľa právnych predpisov. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby predávajúci vráti kupujúcemu spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď mu bude doručené oznámenie kupujúceho spotrebiteľa o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri pôvodnej platbe kupujúcim spotrebiteľom (ak nebude osobitne dohodnuté inak, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov). Tovar musí byť doručený späť na adresu predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bude tovar odoslaný späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci spotrebiteľ, pri zmluve na diaľku. Kupujúci spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z.Tovar musí byť vrátený nepoškodený, nepoužívaný, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale. Predávajúci vrátený tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený kupujúcemu nepoškodený a neopotrebovaný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v súlade s VOP a právnymi predpismi. Na základe tejto dohody sa kúpna cena vráti bankovým prevodom na pôvodný účet kupujúceho spotrebiteľa, ak sa strany nedohodnú inak 

8.2 V prípade vrátenia poškodeného tovaru používaného nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody, resp. iné zákonné nároky. Tieto nároky je oprávnený započítať si oproti pohľadávke na vrátenie kúpnej ceny (s výnimkou tovaru vráteného z dôvodu preukázaných záručných vád). 

8.3 Na základe dohody predávajúceho a kupujúceho a v súlade s týmito VOP nie je kupujúci oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy v ktoromkoľvek z nasledovných prípadov: a) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. 

8.4 Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je predávajúci oprávnený uplatniť si u kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

IX. 

Ochrana osobných údajov 

9.1 Predávajúci spracúva osobné údaje, ktoré kupujúci zadávajú alebo poskytuj pri vzájomnej komunikácii. Kupujúci poskytuje predávajúcemu osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, prípadne dátum alebo rok narodenia. Účelom spracúvania osobných údajov je:identifikácia kupujúceho ako zmluvného partnera pre plnenie, správne doručovanie písomností a tovaru,  realizáciu a zavedenie predzmluvných vzťahov, identifikácia kupujúceho pre účel uskutočnenia vyvolaných rokovaní o zmene alebo ukončení zmluvy, plnenie povinností ustanovených zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, najmä podľa zákona o DPH. 

9.2 Právnym základom spracúvania osobných údajovje zákon č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov ( ďalej len ako „ZoOOÚ), iný všeobecne záväzný právny predpis. Tieto údaje a súhlas poskytuje kupujúci dobrovoľne pri akte objednania tovaru. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné vykonať nákup, doručiť tovar a nie je možné vystaviť ani doručiť doklad o nákupe. Kupujúci poskytuje súhlas a predávajúci informuje kupujúceho, že poskytnuté osobné údaje môžu byť:poskytnuté tretím osobám v nevyhnutnom rozsahu za účelom prípravy, plnenia a kontroly zmluvy, plnenia práv a povinností,sprístupnené príjemcom, ktorí sa podieľajú na príprave, realizácii nákupnej objednávky, na príprave a realizácii informačných správ na základe súhlasu poskytnutého kupujúcim, a to v nevyhnutnom rozsahu.Kupujúci udeľuje súhlas aj k spracovaniu poskytnutých údajov, ktoré nemajú povahu osobných údajov.

Poučenie:

Ako dotknutá osoba má kupujúci práva najmä podľa § 28 a iné ZoOOÚ. Na základe písomnej žiadosti doručenej na adresu predávajúceho má kupujúci právo najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o kupujúcom spracúvané a namietať voči spracúvaniu osobných údajov kupujúceho, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané a žiadať ich likvidáciu.

 X.

 Záverečné ustanovenia

 10.1 Predávajúci je oprávnený uschovať a archivovať vzájomnú dokumentáciu a zmluvu v elektronickej forme spolu s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov. Archivovaná zmluva nie je dostupná kupujúcemu. Na uzatvorenie zmluvy je ponúkaný slovenský jazyk. Kupujúci je oprávnený podstatné náležitosti zmluvy v elektronickej podobe reprodukovať v súlade s právnymi predpismi. Zmluva sa uzatvára na dobu do vysporiadania záväzkov strán zo zmluvy, resp. na dobu do okamihu jej zrušenia postupom podľa zmluvy, VOP a právnych predpisov. Minimálna dĺžka trvania záväzkov kupujúceho spotrebiteľa zo zmluvy je určená právnymi predpismi SR, VOP a zmluvou. 

10.2 Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP alebo zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy alebo VOP. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia tejto zmluvy. 

10.3 Nad činnosťou predávajúceho je oprávnený vykonávať dohľad Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Žilinský kraj, so sídlom Predmestská 71, 011 79 Žilina 1.

10.4 VOP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. 

10.5 Zaslaním alebo podaním objednávky predávajúcemu spotrebiteľ ako kupujúci potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z., že sa oboznámil a súhlasí s VOP, reklamačným poriadkom (čl. V), považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu. 

10.6 VOP v tomto znení sú zverejnené a platné od 01.10.2017 a použijú sa na objednávky doručené po tomto dátume.